Sri Sabari Girisha Ashtakam Lyrics in Hindi

Sri Sabari Girisha

https://youtu.be/CP1SGAgi9n8

 

Below in this article, you can find the details of Sri Sabari Girisha Ashtakam Lyrics in Hindi. Ayyappa Bhajans many Popular songs, lyrics in Hindi, Sri Sabari Girisha Ashtakam in Hindi song lyrics in Hindi song. The Video Song has reached more than 2K views since the song is uploaded on YouTube. 

Sri Sabari Girisha Ashtakam Lyrics In Hindi

॥ श्री शबरिगिरीशाष्टकम् ॥
यजन सुपूजित योगिवरार्चित यादुविनाशक योगतनो
यतिवर कल्पित यन्त्रकृतासन यक्षवरार्पित पुष्पतनो ।
यमनियमासन योगिहृदासन पापनिवारण कालतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ १ ॥

मकर महोत्सव मङ्गलदायक भूतगणावृत देवतनो
मधुरिपु मन्मथमारक मानित दीक्षितमानस मान्यतनो ।
मदगजसेवित मञ्जुल नादक वाद्य सुघोषित मोदतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ २ ॥

जय जय हे शबरीगिरिनायक साधय चिन्तितमिष्टतनो
कलिवरदोत्तम कोमल कुन्तल कञ्जसुमावलिकान्त तनो ।
कलिवरसंस्थित कालभयार्दित भक्तजनावनतुष्टमते
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ३ ॥

निशिसुरपूजन मङ्गलवादन माल्यविभूषण मोदमते
सुरयुवतीकृतवन्दन नर्तननन्दित मानस मञ्जुतनो ।
कलिमनुजाद्भुत कल्पित कोमल नाम सुकीर्तन मोदतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ४ ॥

अपरिमिताद्भुत लील जगत्परिपाल निजालय चारुतनो
कलिजनपालन सङ्कटवारण पापजनावनलब्धतनो ।
प्रतिदिवसागत देववरार्चित साधुमुखागत कीर्तितनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ५ ॥

कलिमल कालन कञ्जविलोचन कुन्दसुमानन कान्ततनो
बहुजनमानस कामसुपूरण नामजपोत्तम मन्त्रतनो ।
निजगिरिदर्शन यातुजनार्पित पुत्रधनादिक धर्मतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ६ ॥

शतमखपालक शान्तिविधायक शत्रुविनाशक शुद्धतनो
तरुनिकरालय दीनकृपालय तापसमानस दीप्ततनो ।
हरिहरसम्भव पद्मसमुद्भव वासव शम्बव सेव्यतनो
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ७ ॥

ममकुलदैवत मत्पितृपूजित माधव लालित मञ्जुमते
मुनिजनसंस्तुत मुक्तिविधायक शङ्करपालित शान्तमते ।
जगदभयङ्कर जन्मफलप्रद चन्दनचर्चित चन्द्ररुचे
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ८ ॥

अमलमनन्त पदान्वित राम सुदीक्षित सत्कविपद्यमिमं
शिव शबरीगिरि मन्दिर संस्थित तोषदमिष्टदमार्तिहरम् ।
पठति शृणोति च भक्तियुतो यदि भाग्यसमृद्धिमथो लभते
जय जय हे शबरीगिरि मन्दिर सुन्दर पालय मामनिशम् ॥ ९ ॥

इति श्री शबरीगिरिशाष्टकम् ।

Also, Read: Ganpati ki seva Bhajan Song Lyrics In Hindi

Triveni

Triveni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *