Sri Sai Vibhuti Mantram Lyrics in Hindi

Sri Sai Vibhuti

Below in this article, you can find the details of Sri Sai Vibhuti Mantram Lyrics in the Hindi language. Lord sai baba Bhajan many Popular songs, lyrics in Hindi, Sri Sai Vibhuti Mantram Lyrics in Hindi in Hindi song is in the form of Dec 2020. Since the Sri Sai Vibhuti song is uploaded on YouTube and download sai baba songs and Listen to Saibaba Bhajan. Here you can find the Sri Sai song lyrics in Hindi.

Sri Sainatha Ashtakam Lyrics In Hindi:

॥ श्री सायिनाथ अष्टकम् ॥
पत्रिग्राम समुद्भूतं द्वारकामायि वासिनं
भक्ताभीष्टप्रदं देवं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ १ ॥

महोन्नत कुलेजातं क्षीराम्बुधि समे शुभे
द्विजराजं तमोघ्नं तं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ २ ॥

जगदुद्धारणार्थं यो नररूपधरो विभुः
योगिनं च महात्मानं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ३ ॥

साक्षात्कारे जये लाभे स्वात्मारामो गुरोर्मुखात्
निर्मलं मम गात्रं च सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ४ ॥

यस्य दर्शन मात्रेण नश्यन्ति व्याधि कोटयः
सर्वे पापाः प्रणश्यन्ति सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ५ ॥

नरसिंहादि शिष्याणां ददौ योऽनुग्रहं गुरुः
भवबन्धापहर्तारं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ६ ॥

धनाढ्यान् च दरिद्रान्यः समदृष्ट्येव पश्यति
करुणासागरं देवं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ७ ॥

समाधिस्थोपि यो भक्त्या समतीर्थार्थदानतः
अचिन्त्य महिमानन्तं सायिनाथं नमाम्यहम् ॥ ८ ॥

Also, Read: Mann Ki Muradein Maa Durga Bhajan Lyrics In Hindi

Triveni

Triveni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *