Dharmasastha or Harihara Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi

Dharmashasta or Harihara Sahasranamastotram Lyrics in Hindi ॥ धर्मशास्तासहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ॐ पूर्ण पुष्कलाम्बा समेत श्रीहरिहरपुत्रस्वामिने नमः ।श्री धर्मशास्तासहस्रनामस्तोत्रम् ।अस्य श्री हरिहरपुत्रसहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्यअर्धनारीश्वर ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः ।श्री हरिहरपुत्रो देवता ।ह्रां बिजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम् ।श्री हरिहरपुत्र प्रसादसिध्यर्थे जपे विनियोगः ॥ अथ करन्यासः ।ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।ह्रीं तर्जनीभ्यां नमह् ।ह्रूं मध्यमाभ्याण् नमः ।ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ।ह्रैं कनिष्ठिकाभ्यां… Continue reading Dharmasastha or Harihara Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi. At present, the temple plays Stotram Below in this article, we can provide the Sri Hariharaputra Ashtottara Song Lord Ayyappa Slokam popular Hindu devotional songs. Shri Hariharaputra Ashtottara Lyrics in Hindi ॥ श्रीहरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ अस्य श्री हरिहरपुत्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्री हरिहरपुत्रो देवता… Continue reading Sri Hariharaputra Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Harivarasanam Song Lyrics In Hindi Famous Lord Ayyappa Slokam

Shri Harivarasanam Ashtakam song lyrics in Hindi. At present, the temple plays the Harivarasanam recital of the singer and a strong Ayyappa devout Ganagandharvan K.J. Yesudas. The Harivarasanam Song Lord Ayyappa Slokam music was composed at Madhyamavathi Raga by the famous musical director G.Devarajan. Below in this article, we can provide the Harivarasanam Song Lord… Continue reading Harivarasanam Song Lyrics In Hindi Famous Lord Ayyappa Slokam

Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Below in this article, you can find the details of Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi. Ayyappa Bhajans Bhajan many Popular songs, lyrics in Hindi, since the song is uploaded on YouTube. Download Ayyappa Songs and Listen.  Sri Dharmasastha Ashtottara Lyrics in Hindi: ॥ श्रीधर्मशास्तुः अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ श्री पूर्णापुष्कलाम्बासमेत श्री हरिहरपुत्रस्वामिने नमः ॥… Continue reading Sri Dharmasastha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi